Iparűzési adóról


BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2005. (XII.15.)
Rendelete

A helyi iparűzési adóról

2015 : Rendelet iparűzési adóról letölthető itt…

Balkány Nagyközség önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közigazgatási területén 1995. július 1. napjával helyi iparűzési adót vezetett be, melyre vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. §

Az adókötelezettség, az adó alanya

(1) Adóköteles a Balkány Város Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparűzési tevékenység).

(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(3) Az adó alanya a vállalkozó.

2.§

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat

b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

c) Bármely az a) és b) pontba nem sorolható tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

3.§

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

4.§

Az adókötelezettség bejelentésének szabályai

(1) A bejelentési kötelezettség teljesítésekor az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (továbbiakban Art. ), valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az adóbevallás szabályaira vonatkozóan az Art. és a Htv. V. fejezete irányadó.

5.§

Az adó alapja

(1) A helyi iparűzési adó alapját a Htv. 39.§-a; 39.§/A.§; valamint a 39/B.§-a szerint kell meghatározni.

(2) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában állapíthatja meg.

6.§

Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.7 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén napi átalány fizetendő: az adóátalány mértéke

a) a jelen rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozó esetén naptári naponként 500.- (azaz ötszáz) Ft;

b) a jelen rendelet 2.§ (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenységet folytató vállalkozó esetén naptári naponként 5000.- (azaz ötezer) Ft.

7.§

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

(1) A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.

(2) Az adóelőleg összege:

a) ha az adóévet megelőző év időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelőző év adójának megfelelő összeg,

b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege,

c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

(3) Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani.

(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében.

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a jelen rendelet 7.§ (2) bekezdése a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján fizeti.

(7) Az adóalany az iparűzési adót önadózással teljesíti. Az iparűzési adóról a bevallást az adóévet követő év május 31. napjáig, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak az adóév utolsó napját követő 150. napig kell benyújtani az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon.

(8) Az adóalany az iparűzési adó első félévi előlegét a fizetési meghagyás szerinti összegben az adóév március 15. napjáig, a fennmaradó további előleget az adóév szeptember 15. napjáig fizeti meg késedelmi pótlék nélkül. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók az iparűzési adó előlegét két részletben az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig, illetve kilencedik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.

(9) A megfizetett adóelőleg és az adóévre ténylegesen megállapított adó különbözetét az adóévet követő év május 31. napjáig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.

(10) A vállalkozónak a helyi iparűzési adó előlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. Nem vonatkozik a feltöltési kötelezettség az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek, valamint azon kettős könyvvitelt vezető vállalkozókra, akinek nincs társasági adó feltöltési kötelezettsége.

(11) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezésének napján kell megfizetni.

(12) Az adót és az adóelőleget 100.-ra kerekítve kell megfizetní, illetve igényelni.

(13) Az adófizetést – ideértve az adóelőleget és a napi átalányt is – Balkány Város Önkormányzat adóbeszedési számlájára kell teljesíteni.

8.§

Adómentesség

(1) Mentes az iparűzési adó alól a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) utáni társasági adófizetési kötelezettsége, illetve a – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

9.§

Rendelkezés a befizetett iparűzési adó meghatározott

részének felhasználásáról

Az adózó írásbeli nyilatkozatban rendelkezhet a megfizetett iparűzési adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évének május 31. napjáig) meghatározott feltételek között az alábbiakban rögzített szabályozás szerint:

(1) Az adóalany – amennyiben a befizetett iparűzési adója eléri vagy meghaladja az 50000.-Ft.-ot – külön írásbeli nyilatkozatban rendelkezhet iparűzési adója 20%-ának 100.-Ft.-ra kerekített értékéről, melynek maximális összege nem haladhatja meg a 300000 Ft.-ot.

(2) A nyilatkozatban tett felajánlás összegéből csak teljes egészében lehet rendelkezni egy-egy, jelen § (3) bekezdésében meghatározottak közül kiválasztott kedvezményezett javára. Amennyiben a befizetett adóösszeg az 500000 Ft.-ot meghaladja, legfeljebb két kedvezményezettet jelölhet meg.

(3) E rendelet alkalmazásában kedvezményezett: valamennyi balkányi székhellyel nyilvántartásba vett, az önkormányzat Képviselő-testülete által évente támogatásra ajánlott egyesület, alapítvány amennyiben a Képviselő-testület megállapította, hogy az előző évi elszámolásnak eleget tett, s kizárólag ezen tény alapján a Képviselő-testület támogatásra ajánlja.

(4) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

– a nyilatkozó nevét, címét, adószámát

– a kedvezményezett nevét, címét, bírósági nyilvántartásba vételének számát, adószámát, számlaszámát;

– két kedvezményezett esetén a megosztási arányt;

– a nyilatkozat keltét és cégszerű aláírást.

10.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet alkalmazásában önkormányzati adóhatóság: Balkány Város Önkormányzat Jegyzője; az adóhatóság szervezeti egysége: Balkány Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi ellenőrzési és intézmény-felügyeleti Irodájának Adócsoportja.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései irányadók.